Java

Java là ngôn ngữ lập trình bậc cao, được phát triển bởi Sun Microsystems, do James Gosling khởi xướng và phát hành vào năm 1995 như là một thành phần cốt lõi của nền tảng Java của Sun Microsystems (Java 1.0 [J2SE]). Java chạy trên rất nhiều nền tảng khác nhau, như Windows, Mac và các phiên bản khác nhau của UNIX. Phương châm của java là “Write Once, Run Anywhere”. Đặc điểm của Java: - Hướng đối tượng. - Nền tảng độc lập. - Đơn giản. - Bảo mật. - Kiến trúc trung lập. - Portable: Bạn có thể mang byte code của Java lên bất cứ nền tảng nào. - Mạnh mẽ. - Đa luồng. - Thông dịch: Mã byte Java được dịch trực tiếp tới các máy tính gốc và không được lưu trữ ở bất cứ đâu. - Hiệu suất cao. - Phân tán. - Linh động.
28 câu hỏi cho Java
90 lượt xem
0 lượt thích
Lớp Exception có hai lớp con chính là: lớp IOException và lớp RuntimeException....
91 lượt xem
0 lượt thích
Nó là một Exception mà có thể được tránh bởi lập trình viên. Trái ngược với Checked Exception, các Runtime Exception bị bỏ qua tại thời điểm biên dịch....
87 lượt xem
1 lượt thích
Một Exception là một vấn đề được tạo ra trong khi thực thi một chương trình. Các Exception được bắt bởi Handler được xác định cùng với lời gọi phương thức của Thread....
257 lượt xem
0 lượt thích
Có thể định nghĩa một phương thức mà sẽ được gọi ngay trước khi hủy đối tượng bởi Garbage Collector (Trình dọn rác). Phương thức này được gọi là finalize(), và nó có thể được sử dụng để bảo đảm rằng đ...
72 lượt xem
0 lượt thích
Ba lớp: lớp Pattern, lớp Matcher và lớp PatternSyntaxException....
77 lượt xem
0 lượt thích
Sử dụng StringBuilder bất cứ khi nào có thể bởi vì nó nhanh hơn StringBuffer. Nhưng, nếu an toàn luồng (Thread Safety) là cần thiết, thì bạn nên sử dụng các đối tượng StringBuffer....
289 lượt xem
0 lượt thích
Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu float và double là khác với trong C/C++. Mặc định của float là 0.0f và của double là 0.0d....
50 lượt xem
0 lượt thích
Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu byte là 0....
264 lượt xem
0 lượt thích
Đầu tiên, một đối tượng được khai báo, sau đó thuyết minh và cuối cùng là khởi chạy....
59 lượt xem
0 lượt thích
Contructor được triệu hồi khi một đối tượng mới được tạo. Mỗi lớp có một Constructor. Nếu chúng ta không viết một constructor một cách tường minh cho một lớp, thì Java Compiler sẽ xây dựng một Constr...
47 lượt xem
0 lượt thích
Lớp Singleton trong Java điều khiển việc tạo đối tượng, giới hạn số đối tượng về một nhưng nó cũng linh động khi cho phép bạn tạo nhiều đối tượng hơn nếu trạng thái thay đổi....
194 lượt xem
0 lượt thích
Đây là các biến được khai báo với một lớp, bên ngoài bất cứ phương thức nào, với từ khóa static...
84 lượt xem
0 lượt thích
Biến instance là các biến bên trong một lớp nhưng bên ngoài bất cứ phương thức nào. Những biến này được thuyết minh khi lớp được tải....
73 lượt xem
0 lượt thích
Các biến được định nghĩa bên trong phương thức, constructor hoặc các khối được gọi là biến local. Biến này sẽ được khai báo và khởi tạo bên trong phương thức và nó sẽ bị hủy khi phương thức kết thúc....
56 lượt xem
0 lượt thích
Một lớp có thể gồm biến local, biến instance, và biến lớp....
38 lượt xem
0 lượt thích
Một lớp là một blueprint từ đó các đối tượng đơn được tạo. Một lớp có thể chứa các trường và các phương thức để miêu tả hành vi của một đối tượng....
108 lượt xem
0 lượt thích
Đối tượng là một thực thể tại runtime, trạng thái của nó được lưu trữ trong các trường và hành vi được thể hiện thông qua các phương thức. Các phương thức vận hành trên trạng thái nội tại của một đối...
27 lượt xem
0 lượt thích
Một số từ khóa trong Java là import, super, finally, …...
138 lượt xem
0 lượt thích
Netbeans, Eclipse, …...
30 lượt xem
0 lượt thích
Khi Java được biên dịch, nó không được biên dịch vào trong nền tảng máy cụ thể, thay vào đó là vào trong Bytecode độc lập nền tảng. Bytecode này được phân phối thông qua Web và được thông dịch bởi Ja...
112 lượt xem
0 lượt thích
Nó được thiết kế để thích nghi với môi trường phát triển. Các chương trình Java có thể mang một lượng lớn thông tin run-time có thể được sử dụng để kiểm tra và xử lý các truy cập tới các đối tượng tại...
143 lượt xem
0 lượt thích
Java sử dụng Just-In-Time compiler để kích hoạt hiệu năng cao. Bộ biên dịch này là một chương trình mà bật Java Bytecode, mà là một chương trình chứa các chỉ thị phải được thông dịch thành các chỉ thị...
371 lượt xem
0 lượt thích
Nó là Compiler tạo ra một định dạng file độc lập cấu trúc, mà làm cho code được biên dịch có thể thực thi trên bất kỳ Processor nào, với sự có mặt của hệ thống Java runtime....
220 lượt xem
0 lượt thích
Một số đặc điểm của Java là: Hướng đối tượng Độc lập nền tảng Thông dịch Đa luồng (Multi-thread) Robust (mạnh mẽ) Portable (khả chuyển)...
126 lượt xem
0 lượt thích
Sự khác nhau giữa Set với Map. Sự khác nhau giữa Linklist với Arraylist; Vector với Arraylist; HashTable với HashMap....
28 lượt xem
0 lượt thích
Có 4 tính chất: tính trừu tượng tính đóng gói tính kế thừa tính đa hình...
47 lượt xem
0 lượt thích
Lập trình hướng đối tượng là 1 kỹ thuật lập trình, cho phép lập trình viên trừu tượng hóa các đối tượng thực tế thành các đối tượng trong code....
{{login.error}}