Hiệu suất cao (High Performance) được kích hoạt như thế nào trong Java?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
148 lượt xem
Java basic

Java sử dụng Just-In-Time compiler để kích hoạt hiệu năng cao. Bộ biên dịch này là một chương trình mà bật Java Bytecode, mà là một chương trình chứa các chỉ thị phải được thông dịch thành các chỉ thị có thể được gửi trực tiếp tới Processor.

{{login.error}}