Tại sao Java được xem như là Dynamic?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
120 lượt xem
Java basic

Nó được thiết kế để thích nghi với môi trường phát triển. Các chương trình Java có thể mang một lượng lớn thông tin run-time có thể được sử dụng để kiểm tra và xử lý các truy cập tới các đối tượng tại runtime.

{{login.error}}