Java Virtual Machine là gì và cách nó được xem xét trong ngữ cảnh của đặc điểm độc lập nền tảng của Java?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
31 lượt xem
Java basic

Khi Java được biên dịch, nó không được biên dịch vào trong nền tảng máy cụ thể, thay vào đó là vào trong Bytecode độc lập nền tảng.

Bytecode này được phân phối thông qua Web và được thông dịch bởi Java Virtual Machine (JVM) trên bất kỳ nền tảng nào nó đang chạy.

Câu hỏi tiếp theo: Liệt kê một số JDE của Java?
{{login.error}}