Mô tả về Contructor?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
63 lượt xem
Java basic

Contructor được triệu hồi khi một đối tượng mới được tạo. Mỗi lớp có một Constructor.

Nếu chúng ta không viết một constructor một cách tường minh cho một lớp, thì Java Compiler sẽ xây dựng một Constructor mặc định cho lớp đó.

{{login.error}}