Liệt kê ba bước để tạo một đối tượng cho một lớp?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
278 lượt xem
Java basic
{{login.error}}