Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu byte trong Java?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
55 lượt xem
Java basic
{{login.error}}