Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu float và double trong Java?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
316 lượt xem
Java basic
{{login.error}}