Sự khác nhau giữa hai lớp StringBuffer và StringBuilder?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
80 lượt xem
Java basic

Sử dụng StringBuilder bất cứ khi nào có thể bởi vì nó nhanh hơn StringBuffer. Nhưng, nếu an toàn luồng (Thread Safety) là cần thiết, thì bạn nên sử dụng các đối tượng StringBuffer.

{{login.error}}