Hỏi về collection Framework ( đa phần sẽ gặp khi đi phỏng vấn)?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
134 lượt xem
Java basic
{{login.error}}