Các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
30 lượt xem
Java basic
{{login.error}}