Các kiểu biến nào một lớp có thể chứa?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
63 lượt xem
Java basic
{{login.error}}