Biến local hay biến cục bộ là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
81 lượt xem
Java basic

Các biến được định nghĩa bên trong phương thức, constructor hoặc các khối được gọi là biến local. Biến này sẽ được khai báo và khởi tạo bên trong phương thức và nó sẽ bị hủy khi phương thức kết thúc.

Câu hỏi tiếp theo: Biến instance là gì?
{{login.error}}