Phương thức finalize() làm gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
284 lượt xem
Java basic

Có thể định nghĩa một phương thức mà sẽ được gọi ngay trước khi hủy đối tượng bởi Garbage Collector (Trình dọn rác). Phương thức này được gọi là finalize(), và nó có thể được sử dụng để bảo đảm rằng đã hoàn toàn kết thúc một đối tượng.

Câu hỏi tiếp theo: Exception là gì?
{{login.error}}