Những thành phần nào quan trọng trong mỗi dự án Android?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
58 lượt xem
Android basic
{{login.error}}