Tầm quan trọng của layouts dựa trên XML là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
37 lượt xem
Android basic
{{login.error}}