Biến lớp là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
205 lượt xem
Java basic
{{login.error}}