Bạn hiểu gì về Đối tượng?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
119 lượt xem
Java basic

Đối tượng là một thực thể tại runtime, trạng thái của nó được lưu trữ trong các trường và hành vi được thể hiện thông qua các phương thức. Các phương thức vận hành trên trạng thái nội tại của một đối tượng và đóng vai trò như là kỹ thuật sơ cấp để giao tiếp giữa các đối tượng với nhau.

Câu hỏi tiếp theo: Định nghĩa Lớp (class)?
{{login.error}}