Typescript

TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client-side (Angular2) và server-side (NodeJS). TypeScript sử dụng tất cả các tính năng của của ECMAScript 2015 (ES6) như classes, modules. Không dừng lại ở đó nếu như ECMAScript 2017 ra đời thì mình tin chắc rằng TypeScript cũng sẽ nâng cấp phiên bản của mình lên để sử dụng mọi kỹ thuật mới nhất từ ECMAScript. Thực ra TypeScript không phải ra đời đầu tiên mà trước đây cũng có một số thư viện như CoffeScript và Dart được phát triển bởi Google, tuy nhiên điểm yếu là hai thư viện này sư dụng cú pháp mới hoàn toàn, điều này khác hoàn toàn với TypeScript, vì vậy tuy ra đời sau nhưng TypeScript vẫn đang nhận được sự đón nhận từ các lập trình viên. Tại sao nên sử dụng TypeScript? Dễ phát triển dự án lớn: Với việc sử dụng các kỹ thuật mới nhất và lập trình hướng đối tượng nên TypeScript giúp chúng ta phát triển các dự án lớn một cách dễ dàng. Nhiều Framework lựa chọn: Hiện nay các Javascript Framework đã dần khuyến khích nên sử dụng TypeScript để phát triển, ví dụ như AngularJS 2.0 và Ionic 2.0. Hô trợ các tính năng của Javascript phiên bản mới nhất: TypeScript luôn đảm bảo việc sử dụng đầy đủ các kỹ thuật mới nhất của Javascript, ví dụ như version hiện tại là ECMAScript 2015 (ES6). Là mã nguồn mở: TypeScript là một mã nguồn mở nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng mà không mất phí, bên cạnh đó còn được cộng đồng hỗ trợ. TypeScript là Javscript: Bản chất của TypeScript là biên dịch tạo ra các đoạn mã javascript nên ban có thê chạy bất kì ở đâu miễn ở đó có hỗ trợ biên dịch Javascript. Ngoài ra bạn có thể sử dụng trộn lẫn cú pháp của Javascript vào bên trong TypeScript, điều này giúp các lập trình viên tiếp cận TypeScript dễ dàng hơn.
14 câu hỏi cho Typescript
762 lượt xem
0 lượt thích
Module dành cho các external package và Namespace dành cho các internal package. Trên thực tế, từ khóa Module đã được thay thế bằng từ khóa Namespace. Namespace đơn giản là đặt tên các đối tượng Java...
592 lượt xem
0 lượt thích
Mỗi module có thể tùy chọn xuất default export và default export hoạt động với từ khóa mặc định và chúng ta chỉ có thể sử dụng một default export cho mỗi module. export class User { //Todo your logi...
273 lượt xem
0 lượt thích
Trong Method Overriding, tái định nghĩa các method của lớp cha trong lớp kế thừa hoặc lớp con....
844 lượt xem
0 lượt thích
Public Modifier – Public là mặc đinh. Nó được truy xuất ở mọi nơi. class Employee { empName: string; constructor(name: string) { this.empName = name; } salary(salary: number =...
405 lượt xem
0 lượt thích
1 class là một định nghĩa mẫu của các phương thức và các biến trong một kiểu đối tượng cụ thể. Đó là chương trình, mã và mẫu có thể mở rộng để tạo các đối tượng. Một TypeScript là JavaScript hướng đố...
290 lượt xem
0 lượt thích
Rest parameters function không hạn chế số lượng các giá trị mà chúng ta chuyển vào một hàm và các giá trị được truyền phải cùng loại nếu không thì ném lỗi. //Rest Parameters let addNumbers = functio...
416 lượt xem
0 lượt thích
Chúng ta có thể chỉ định các thuộc tính tùy chọn trên các inteface và thuộc tính có thể có hoặc thiếu trong 1 object. //USER INTERFACE interface User { name: string; age: number; addres...
394 lượt xem
0 lượt thích
Một hàm ẩn danh là một hàm được khai báo mà không có bất kỳ định danh được đặt tên nào để tham chiếu đến nó. //Example - Normal function function printHello() { console.log('Hello Anil!'); } p...
223 lượt xem
0 lượt thích
Named function giống với hàm JavaScript và chỉ có một sự khác biệt - chúng ta phải khai báo kiểu trên các tham số đã truyền. Example – JavaScript function addTwoNumer(num1, num2) { return num1 +...
429 lượt xem
0 lượt thích
Interface trong typescript cũng tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác. Ví dụ: //USER INTERFACE interface User { name: string; age: number; address: string } //...
260 lượt xem
0 lượt thích
Biến chỉ đơn giản là tên của vị trí lưu trữ và tất cả các biến phải được xác định với các tên duy nhất và các tên duy nhất này được gọi là mã định danh. let isActive: boolean = false; let decimal: n...
357 lượt xem
0 lượt thích
Mỗi biến (variable) có một kiểu cố định liên kết với nó. Kiểu của biến được kiểm tra lúc compiled-time và trình biên dịch yêu cầu ta phải khai báo rõ kiểu của biến trước khi sử dụng. Ví dụ: int a; /...
243 lượt xem
0 lượt thích
Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng. Typescript thêm tính năng Static Typing vào JavaScript. Có tính năng Static Typing giúp dễ dàng phát triển và duy trì các ứng dụng phức tạp hơn. Angular2 sử dụng Type...
227 lượt xem
0 lượt thích
-   TypeScript là một ngôn ngữ được định hướng mạnh mẽ, hướng đối tượng và biên dịch. -   Ngôn ngữ này được phát triển và duy trì bởi Microsoft. Nó được thiết kế bởi "Anders Hejlsberg" tại Microsoft....
{{login.error}}