Swift

Swift là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dành cho việc phát triển iOS và OS X, được giới thiệu bởi Apple tại hội nghị WWDC 2014. Swift được mong đợi sẽ tồn tại song song cùng Objective-C, ngôn ngữ lập trình hiện tại dành cho các hệ điều hành của Apple. Swift được thiết kế là một ngôn ngữ có khả năng phòng chống lỗi cao. Nó được biên dịch với trình biên dịch LLVM. Một tài liệu 500 trang về Swift cũng được phát hành tại WWDC, miễn phí trên iBooks Store. Ngày 2 tháng 6 năm 2014, tại hội thảo WWDC (Apple Worldwide Developers Conference), phiên bản Swift đầu tiên đã được công bố. Vào tháng 3 năm 2017, chưa đầy 3 năm sau khi chính thức ra mắt, Swift đã đứng đầu trong bảng xếp hạng TIOBE hàng tháng về các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất.
10 câu hỏi cho Swift
431 lượt xem
0 lượt thích
let op1: Int = 1 let op2: UInt = 2 let op3: Double = 3.34 var result = op1 + op2 + op3 Lỗi ở đâu và tại sao? Fix như thế nào? Trả lời: Swift không định nghĩa bất kỳ loại ép kiểu ngầm nào, thậm chí v...
444 lượt xem
0 lượt thích
var array1 = [1, 2, 3, 4, 5] var array2 = array1 array2.append(6) var len = array1.count Giá trị của 'len' là bao nhiêu? Giải thích? len = 5, bởi vì mảng trong swift là loại giá trị ( như structs )...
320 lượt xem
0 lượt thích
Hỗ trợ tất cả các loại dữ liệu. Khi match 1 case, chương trình sẽ xử lý case đó và không tiếp tục kiểm tra các case khác, nên không cần phải thêm 'break' ở cuối mỗi đoạn code trong 1 case. Lệnh switch...
486 lượt xem
1 lượt thích
Optional là một khái niệm mới trong ngôn ngữ lập trình Swift. Với việc sử dụng optional, Swift được Apple giới thiệu là ngôn ngữ “an toàn” hơn so với ngôn ngữ Objective-C trước đó. Optional có 2 loại...
310 lượt xem
1 lượt thích
Continue Break Fallthrough Return...
396 lượt xem
0 lượt thích
Trong swift, có 2 loại: Array và Dictionary. - Array: bạn có thể tạo 1 Array của 1 loại dữ liệu hoặc 1 Array của nhiều loại dữ liệu //Example for single type array is, Var cardName : [String] = [ “...
263 lượt xem
1 lượt thích
Một de-initializer được khai báo ngay lập tức trước khi một class instance được de-allocated. Bạn dùng de-initializer với từ khóa deinit.  De-initializer không dùng dấu ngoặc đơn và không nhận bất kỳ...
232 lượt xem
1 lượt thích
Swift cung cấp các loại integer unsigned và signed ở dạng 8, 16, 32, 64 bit. Ví dụ: UInt8, Int32....
305 lượt xem
1 lượt thích
Loại bỏ toàn bộ các class không an toàn (classes of unsafe code) Các biến luôn được khởi tạo trước khi dùng. Array và Integer được kiểm tra cho vấn đề overflow. Memory được quản lý tự động. Swift sử d...
522 lượt xem
1 lượt thích
Swift Objective-C Biến và hằng số được khai báo trước khi sử dụng. Phải dùng từ khóa 'let' để khai báo hằng số và 'var' để khai báo biến. Không cần dùng dấu chấm phẩy để kết thúc đoạn code. Trong swi...
{{login.error}}