Ruby on Rails

Ruby On Rails là một Framework cho phép phát triển ứng dụng Web gồm 2 phần cơ bản: - Phần ngôn ngữ Ruby: “Ruby là một ngôn lập trình mã nguồn mở, linh hoạt, với một sự nổi bật về sự đơn giản dễ dùng và hữu ích. Nó có cú pháp “tao nhã” và tự nhiên dễ đọc và dễ dàng để viết”. - Phần Framework Rails bao gồm nhiều thư viện liên kết. Ruby On Rails được ra đời một cách hoàn hảo dành cho những ai luôn “mải miết đi tìm” câu trả lời: tại sao những lập trình viên luôn tìm mọi cách để phát triển những phần mềm, ứng dụng Web, … để người sử dụng được thuận tiện nhất, nhưng lại không “thuận tiện” cho người lập trình mỗi khi chương trình càng đơn giản thì bên trong nó lại càng phức tạp, khó chỉnh sửa khi cần thiết, làm cho công việc của người lập trình viên “cảm thấy mệt mỏi” hơn. Ruby On Rails đã trả lời được câu hỏi đó.
11 câu hỏi cho Ruby on Rails
83 lượt xem
0 lượt thích
Asset pipeline cung cấp một framework cho phép kết nối, nén hay giảm bớt những tài nguyên về CSS hay JS. Nó còn cho phép chúng ta có thể viết CSS, JS bằng một số ngôn ngữ khác nữa như CoffeeScript, Sa...
178 lượt xem
0 lượt thích
Active Jobs là một framework cho việc thiết lập các jobs và làm chúng có thể chạy trên nhiều backends. Hiểu đơn giản hơn là nó sẽ tạo ra 1 luồng riêng giống trong Java để thực hiện một công việc khác...
62 lượt xem
0 lượt thích
Tham khảo: https://viblo.asia/p/block-proc-va-lambda-trong-ruby-jaqG0lQQGEKw...
249 lượt xem
0 lượt thích
map và select: Chạy qua từng phần tử trong mảng và thực hiện câu lệnh trong block, sau đó return về mảng kết quả. collect: return về 1 mảng từ mảng ban đầu với điều kiện trong block reject. detect: tr...
332 lượt xem
0 lượt thích
Để dễ hiểu thì methods từ module dc extends vào được gọi như là class method, còn methods từ module dc include vào được gọi như là class method...
274 lượt xem
0 lượt thích
Class methods nó được gọi qua class, instance methods được gọi qua object của class...
75 lượt xem
0 lượt thích
dùng .method_name. Tuy nhiên, khi bạn có method_name là 1 string hay 1 cái symbol thì trong Ruby có vài cách gọi thú vị khác như: .send(:method_name) .send("method_name") .method(:method_name).call ....
56 lượt xem
0 lượt thích
Self là đối tượng hiện tại. Nó có thể là class hoặc cũng có thể là đối tượng....
55 lượt xem
0 lượt thích
dùng get_name(), set_name(name). các từ khóa attr_reader, attr_writer, attr_accessor....
787 lượt xem
0 lượt thích
Module nó giống như 1 cái thư viện, có thể sử dụng nơi nào cần nó, còn class nó chỉ được sử dụng thông qua đối tượng thể hiện của nó. Class có tính kế thừa còn module thì không. Ngược lại, module có...
61 lượt xem
0 lượt thích
Ruby không sử dụng từ khóa constructor mà sử dụng initialize để khởi tạo hàm dựng....
{{login.error}}