React Native

1. Xây dựng các ứng dụng mobile bằng Javascript và React: React Native cho phép bạn tạo ứng dụng dành cho thiết bị di động chỉ sử dụng JavaScript. Nó sử dụng cùng một thiết kế như React, cho phép bạn soạn các giao diện phong phú cho người dùng di động phong phú từ các declarative components. 2. Một ứng dụng React native là một ứng dụng mobile "thật sự": với React native, bạn không phải xây dựng 1 "mobile web app", hoặc 1 "HTML5 app", hoặc 1 "hybrid app". Bạn thật sự xây dựng ra 1 ứng dụng mà không thể phân biệt được ứng dụng nào được xây dựng bằng React native, ứng dụng nào được xây dựng bằng Objective-C hoặc Java. React native sử dụng các khối giao diện cơ bản tương tự như các ứng dụng iOS và Android. 3. Không mất thời gian biên dịch lại (recompiling): React native cho phép bạn build ứng dụng nhanh hơn. Thay vì tái biên dịch, bạn có thể reload ứng dụng của bạn ngay lập tức. Với Hot Reloading, bạn thậm chí có thể chạy code mới mà vẫn giữ được trạng thái hiện tại của ứng dụng. 4. Khi nào cần sử dụng React native: React native kết hợp 1 cách trơn tru các thành phần được xây dựng trong Objective-C, Java hoặc Swift. Dễ dàng xây dựng ứng dụng của bạn trong React native và một phần ứng dụng của bạn bằng cách trực tiếp sử dụng native code - đó là cách ứng dụng Facebook (trong mobile) hoạt động.
20 câu hỏi cho React Native
318 lượt xem
0 lượt thích
Khi các new props được pass vào component đó....
977 lượt xem
0 lượt thích
2 theads, Javascript thead và main UI thread. Javascrip thread chạy trong thread riêng của nó, tách biệt so với main UI thread. Khi ứng dụng của bạn chạy 1 logic phức tạp, UI của bạn vẫn chạy mượt mà...
500 lượt xem
0 lượt thích
Các request AJAX nên được thực hiện trong componentDidMount lifecycle event, bởi vì: Việc thực hiện các thuật toán đối chiếu sự thay đổi của React có khả năng bắt đầu và ngừng render khi thấy cần thi...
476 lượt xem
0 lượt thích
Keys giúp React theo dõi những item nào được thay đổi, được thêm vào hoặc được xóa khỏi 1 list. render () { return ( <ul> {this.state.todoItems.map(({task, uid}) => { return <li k...
585 lượt xem
0 lượt thích
Theo tài liệu của React, refs được sử dụng để lấy tham chiếu đến một node DOM(Document Object Model) hoặc có thể là một thể hiện của một component trong một ứng dụng React, tức là refs sẽ return về mộ...
509 lượt xem
0 lượt thích
Nếu component của bạn có state hoặc các lifecycle method, sử dụng 1 class component, ngược lại, dùng 1 functional component....
336 lượt xem
0 lượt thích
State (trạng thái) hoạt động khác với Props. State là thành phần của component, trong khi các props lại được truyền giá trị từ bên ngoài vào component. State và Props là 2 loại dữ liệu dùng để quản l...
216 lượt xem
0 lượt thích
Hầu hết các components có thể được tùy chỉnh khi chúng được tạo ra cùng với các parameters khác nhau. Những parameters này được gọi là props. Ví dụ, 1 component RN cơ bản là Image, khi bạn tạo 1 imag...
374 lượt xem
0 lượt thích
2 phương pháp này không thể dùng thay cho nhau, nghĩa là không thể dùng phương pháp này thay cho phương pháp kia. Bạn nên khởi tạo state trong Constructor khi sử dụng các class ES6, bằng phương thức...
472 lượt xem
0 lượt thích
RN tạo ra 1 bộ nhớ đệm (cache) dữ liệu trong bộ nhớ (memory), tính toán ra các kết quả khác nhau, sau đó cập nhật hiển thị DOM 1 cách hiệu quả. Điều này cho phép các developers viết code như thể toàn...
184 lượt xem
0 lượt thích
Text Image View TextInput ListView  ......
116 lượt xem
0 lượt thích
XHR Module thường được dùng để thực hiện các XMLHttpRequest để gửi dữ liệu về server....
181 lượt xem
0 lượt thích
Phương thức StyleSheet.create đảm bảo rằng các giá trị không thể nhìn thấy và không thay đổi được. Chúng cũng chỉ được tạo 1 lần....
116 lượt xem
0 lượt thích
Các bước như sau: npm install -g create-react-native-app // Installs create native app create-react-native-app AwesomeProject // Create a project named AwesomeProject cd AwesomeProject npm start...
96 lượt xem
0 lượt thích
Có hàng ngàn ứng dụng đang dùng RN. Một số công ty lớn đang sử dụng RN là: Facebook Facebook Ads Manager Instagram F8 Airbnb Skype Tesla...
213 lượt xem
0 lượt thích
React native biên dịch ra 1 ứng dụng mobile thật sự và chúng được thiết kế cho hiệu suất cao, 1 ví dụ tốt về hiệu suất cao là ứng dụng Facebook trên iOS, nó sử dụng RN và iOS làm cho người dùng thấy đ...
138 lượt xem
0 lượt thích
Có, chúng ta sử dụng cùng một code cho Android và iOS và React native sẽ giữ vai trò chuyển đổi giữa các native components. Ví dụ: một component của RN là ScrollView sử dụng UiScrollView trong iOS và...
142 lượt xem
0 lượt thích
Có thể, chúng ta có thể dùng native code bên cạnh javascript để hoàn thành các tính năng của chúng ta. Do đó các giới hạn trong các nền tảng trước đây như Titanium sẽ không còn nữa....
190 lượt xem
0 lượt thích
Một ứng dụng React native là một ứng dụng mobile "thật sự": Với React native, bạn không phải xây dựng 1 "mobile web app", hoặc 1 "HTML5 app", hoặc 1 "hybrid app". Bạn thật sự xây dựng ra 1 ứng dụng m...
314 lượt xem
0 lượt thích
ReactJs là một thư viện JavaScript được sử dụng để phát triển các ứng dụng trong HTML5 sử dụng JavaScript. React Native được sử dụng để phát triển các ứng dụng di động sử dụng JavaScript....
{{login.error}}