Python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Python hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý. Theo đánh giá của Eric S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu, như nhận định của chính Guido van Rossum trong một bài phỏng vấn ông. Ban đầu, Python được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng rồi theo thời gian, nó đã "bành trướng" sang mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến Mac OS, OS/2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác thuộc họ Unix. Mặc dù sự phát triển của Python có sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, nhưng Guido van Rossum hiện nay vẫn là tác giả chủ yếu của Python. Ông giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định hướng phát triển của Python.
20 câu hỏi cho Python
247 lượt xem
1 lượt thích
Flask hỗ trợ ứng dụng chạy trên nền cơ sở dữ liệu (RDBS). Hệ thống như vậy đòi hỏi phải tạo một lược đồ (schema), điều này yêu cầu chuyển đổi tệp schema.sql thành lệnh sqlite3. Vì thế bạn cần cài đặt...
112 lượt xem
1 lượt thích
Sử dụng lệnh os.remove(file_name) hoặc os.unlink(file_name)....
239 lượt xem
1 lượt thích
Biến cục bộ: Khi một biến được gán giá trị ở một vị trí bất kỳ trong thân hàm, nó được coi là một biến cục bộ. Biến toàn cục: Những biến chỉ được tham chiếu trong thân hàm được ngầm hiểu là biến toàn...
180 lượt xem
0 lượt thích
Array Set Dictionary String Tuple Number Trong đó Array, Set, Dictionary là các kiểu dữ liệu mutable, còn String,  Tuple và Number là các kiểu dữ liệu immutable...
333 lượt xem
1 lượt thích
Flask là một "nền tảng nhỏ" chủ yếu được xây dựng cho một ứng dụng nhỏ với các yêu cầu đơn giản. Trong Flask, bạn phải sử dụng các thư viện bên ngoài. Flask có thể sử dụng luôn. Pyramid được xây dựng...
535 lượt xem
1 lượt thích
Để sửa đổi các chuỗi, mô-đun “re” của Python đang cung cấp 3 phương pháp: - split () - sử dụng một mẫu regex để “tách” một chuỗi đã cho vào một danh sách. - sub () - tìm tất cả các phần tử mà mô hìn...
716 lượt xem
0 lượt thích
list = ["1", "4", "0", "6", "9"] list = [int(i) for i in list] list.sort() print (list)...
423 lượt xem
0 lượt thích
from random import shuffle x = ['Keep', 'The', 'Blue', 'Flag', 'Flying', 'High'] shuffle(x) print(x) - kết quả: ['Flying', 'Keep', 'Blue', 'High', 'The', 'Flag']...
382 lượt xem
0 lượt thích
Các chuỗi trong Python được lập chỉ mục và nó bao gồm số dương cũng như số âm. Các con số dương sử dụng ‘0’ làm chỉ mục đầu tiên và ‘1’ làm chỉ mục thứ hai và tiếp tục như thế. Chỉ mục cho số âm bắt...
1.020 lượt xem
1 lượt thích
Chúng ta sử dụng * args khi chúng ta không chắc chắn có bao nhiêu đối số sẽ được chuyển đến một hàm hoặc nếu chúng ta muốn chuyển một danh sách được lưu trữ hoặc một bộ đối số đến một hàm. ** kwargs...
408 lượt xem
0 lượt thích
Các kiểu dữ liệu dựng sẵn trong Python được gọi là Dictionary. Nó định nghĩa mối quan hệ một-một giữa các khóa và các giá trị. Dictionary chứa cặp khóa và giá trị tương ứng của chúng. Từ điển được lậ...
382 lượt xem
0 lượt thích
Cả hai hàm help () và dir () đều có thể truy cập được từ trình thông dịch Python và được sử dụng để xem một hàm tổng hợp của các hàm dựng sẵn. Hàm Help (): Hàm help () được sử dụng để hiển thị chuỗi...
312 lượt xem
0 lượt thích
Flask là một Web micro framework dành cho Python dựa trên giấy phép BSD “Werkzeug, Jinja2 and good intentions”. Werkzeug và Jinja2 là hai dependency của nó. Điều này có nghĩa là nó sẽ có rất ít hoặc...
514 lượt xem
0 lượt thích
Python memory được quản lý bởi không gian vùng heap riêng của Python. Tất cả các đối tượng và cấu trúc dữ liệu Python được đặt trong một heap riêng. Lập trình viên không có quyền truy cập vào vùng he...
442 lượt xem
0 lượt thích
Thừa kế cho phép một lớp để đạt được tất cả các thành viên (nói thuộc tính và phương pháp) của một lớp khác. Thừa kế cung cấp khả năng sử dụng lại mã, giúp tạo và duy trì một ứng dụng dễ dàng hơn. L...
294 lượt xem
0 lượt thích
Toán tử bậc ba là toán tử được sử dụng để hiển thị các câu lệnh có điều kiện. Điều này bao gồm các giá trị đúng hoặc sai với một câu lệnh phải được đánh giá cho nó. Cú pháp toán tử bậc ba như sau: [...
341 lượt xem
0 lượt thích
Python có một gói multi-threading nếu bạn muốn đa luồng để tăng tốc mã của bạn. Python có một cấu trúc được gọi là Global Interpreter Lock (GIL). GIL đảm bảo rằng chỉ một trong các thread của bạn có...
997 lượt xem
0 lượt thích
List là mutable, tức là chúng có thể được chỉnh sửa. list_1 = [10, ‘Chelsea’, 20] Tuples là immutable (tuples là list nhưng không thể chỉnh sửa được). tup_1 = (10, ‘Chelsea’, 20)...
331 lượt xem
0 lượt thích
Shadow copy được sử dụng khi một loại cá thể mới được tạo và nó giữ các giá trị được sao chép trong cá thể mới. Shadow copy được sử dụng để sao chép các con trỏ tham chiếu giống như nó sao chép các gi...
582 lượt xem
0 lượt thích
Python là một ngôn ngữ thông dịch, nghĩa là Python không cần phải được biên dịch trước khi nó được chạy. Các ngôn ngữ thông dịch khác bao gồm PHP và Ruby. Python được nhập động, điều này có nghĩa là b...
{{login.error}}