PHP

PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.
18 câu hỏi cho PHP
191 lượt xem
0 lượt thích
Check xem nếu "display_errors" là "on" trong file php.ini, hoặc khai báo "ini_set('display_errors', 1)" trong script. Sau đó include “error_reporting(E_ALL)” trong code để hiện thị tất cả các loại thô...
543 lượt xem
1 lượt thích
- unset() dùng để set 1 biến thành undenfined. - unlink() dùng để xóa một tập tin được lưu trên máy chủ của bạn....
180 lượt xem
0 lượt thích
Chúng ta có nhiều cách để lấy Id address của Client nhưng $_SERVER["REMOTE_ADDR"] là cách đơn  giản nhất....
571 lượt xem
1 lượt thích
Cả hai đều đọc một file cụ thể nhưng trong hàm require() thì process sẽ văng ra cùng với 1 fatal error nếu xảy ra vấn đề trong quá trình đọc file và ngăn chặn sự thực thi của script, trong khi đó hàm...
635 lượt xem
0 lượt thích
Một developer có kỹ năng sẽ biết session lưu gì, ở đâu và tất nhiên session id là cái gì. Tùy vào thiết kế và môi trường cũng như level của bạn để thấy được session có thể được triển khai bằng file,...
198 lượt xem
1 lượt thích
Sử dụng encoding utf-8 tại meta charset trong tập tin PHP. Sử dụng encoding utf-8-unicode-ci trong MySQL....
396 lượt xem
0 lượt thích
Mysql_close() được dùng để đóng kết nối đến cơ sở dữ liệu đã mở trước đó. Điều này rất cần thiết vì nó giúp giảm tải xử lý của database, hiểu đơn giản thế này một người truy cập tới website của bạn v...
459 lượt xem
0 lượt thích
Cả hai đều được dùng để tăng thêm một đơn vị cho biết số, tuy nhiên điểm khác biệt ở $a++ được thực sau khi nó được gọi, còn ++$a được thực thi ngay khi nó được gọi, lấy ví dụ a bằng 5, khi dung hàm e...
751 lượt xem
0 lượt thích
Toán từ & và && trong PHP đều là phép toán AND, tuy nhiên toán tử một dấu & áp dụng theo kiểu bit, nói dễ hiểu hơn một dấu & là phép AND thao tác trên các bit ví dụ 1 & 0 thì ra 0. Phép toán hai dấu &...
401 lượt xem
0 lượt thích
COOKIE là một tập tin nhỏ được server nhúng vào máy tính của người dùng. Nếu lần đầu tiên trình duyệt truy cập vào website nó sẽ gửi một COOKIE đến trình duyệt của người dùng, và mỗi khi người dùng ti...
446 lượt xem
0 lượt thích
json_encode: là phương thức dùng để chuyển đổi một mảng(Array) hoặc Object thành string(chuỗi) dữ liệu JSON để sử dụng khi lưu trữ trong database, và để chuyển đổi ngược lại ta dùng json_decode để chu...
213 lượt xem
0 lượt thích
Trong PHP cung cấp hàm array_merge($array1, $array2, $array3,…) dùng để nối các mảng thành một mảng duy nhất và hàm array_slice(array,start,[length],[preserve]) dùng để tách mảng thành một mảng nhỏ hơ...
154 lượt xem
0 lượt thích
Trong PHP cung cấp hàm implode(separator,array) dùng để chuyển mảng thành một chuỗi và hàm explode(separator,string,[limit]) dùng để chuyển một chuỗi thành mảng. Ngoài ra ta có hàm join($ky_tu,$array)...
704 lượt xem
0 lượt thích
Mảng tuần tự là mảng có key là chữ số bắt đầu từ 0 và tăng dần. Nó khác với mảng bất tuần tự là các phần tử trong nó KEY được sắp xếp tăng dần từ 0 còn mảng bất từ tự thì không. Để duyệt mảng tả có th...
188 lượt xem
0 lượt thích
Mảng là một biến có thể chứa được nhiều phần tử, từ đó ta có thể dễ dàng lưu trữ, xắp xếp, hay xóa bỏ các phần tử trong mảng một cách dễ dàng. Mảng bao gồm 2 thành phần là KEY và VALUE, key dùng để tr...
149 lượt xem
0 lượt thích
Cả $_GET và $_POST đều được dùng để gửi dữ liệu lên server. $_GET: Gửi dữ liệu lên server thông qua URL, nên thông tin dữ liệu hiển thị lên url vì thế bảo mật kém, dữ liệu gửi lên bị giới hạn 1024 ký...
219 lượt xem
1 lượt thích
Hằng và biến trong PHP là khái niệm khác nhau: Đầu tiên khác nhau là cách khai báo: Biến thì chỉ cần dùng ký tự $ để gắn hoặc lấy giá trị. Hằng dùng hàm define() gắn giá trị và dùng constant() để lấy...
162 lượt xem
0 lượt thích
PHP có 4 cách khai báo, tuy nhiên chỉ có 2 cách được xem là hợp lệ và thống nhất trên toàn thế giới: → (“Cần phải setting trên hệ thống mới sử dụng được” không nhất thiết phải nói.) <%…%> → (“Cần phả...
{{login.error}}