Objective-C

Objective-C là ngôn ngữ lập trình trên hệ thống Apple iOS và Os X. Ngôn ngữ này đã được biên soạn để có thể xây dựng tất cả mọi thứ từ common line utilities đến animated GUI (giao diện người dùng đồ họa) và các thư viện hoàn chỉnh. Nó cũng có thể tạo ra các công cụ để duy trì các frameworks lớn. Giống C++, Objective C được thiết kế để có thể thêm các tính năng vào C, nhưng hai ngôn ngữ này làm điều này bằng 2 cách khác nhau. Objective C năng động hơn và diều này được thể hiện trên các mẫu thiết kế cơ bản cho nền tảng phát triển iOS và OS X.
24 câu hỏi cho Objective-C
232 lượt xem
0 lượt thích
Khi xây dựng ứng dụng iOS, Xcode sẽ đóng gói ứng dụng vào một thư mục, thư mục này chứa file thực thi và các tài nguyên bao gồm: hình ảnh, video, cơ sở dữ liệu, icon ứng dụng… được sử dụng bởi ứng dụn...
96 lượt xem
0 lượt thích
Chuyển sang background: applicationDidEnterBackground (Trong AppDelegate class) Chuyển lên foreground: applicationWillEnterForeground (Trong AppDelegate class)...
181 lượt xem
0 lượt thích
viewDidLoad được gọi đầu tiên khi view được khởi tạo. viewWillAppear được gọi khi view bắt đầu được hiển thị. viewDidAppear được gọi khi view đã hiển thị xong. viewWillDisappear được gọi khi bắt đầu c...
89 lượt xem
0 lượt thích
Có. Để khai báo static thì có từ khóa static để khai báo các đối tượng, còn public thì sử dụng dấu + khi khai báo các funtion (thay cho dấu -). Kết hợp 2 cái này lại ta có đối tượng là public static....
96 lượt xem
0 lượt thích
Thuộc tính weak nên dùng trong trường hợp 2 class có biến đối tượng reference đến nhau, hoặc trường hợp 2 class có quan hệ cha con, khi ấy trong 1 class ta sẽ dùng biến dạng weak để không bị leak memo...
74 lượt xem
0 lượt thích
Strong pointer trỏ đến một đối tượng và sở hữu đối tượng đó (quyết định đến sự tồn tại của đối tượng), còn weak pointer trỏ đến một đối tượng nhưng chỉ tham chiếu giá trị của đối tượng đó (không quyết...
228 lượt xem
0 lượt thích
ARC chỉ được hỗ trợ sử dụng từ iOS 5 trở lên. Các app sử dụng iOS 4 trở xuống thì lập trình viên phải tự viết code quản lý bộ nhớ. Đối với các dự án mà có dùng ARC nhưng vẫn có các đoạn code sử dụng...
355 lượt xem
0 lượt thích
ARC là viết tắt của Automatic Reference Counting, là một phương pháp quản lý bộ nhớ trước lúc thực thi chương trình (compile time). ARC không hoạt động như các Garbage Collection khác mà thực ra chỉ...
70 lượt xem
0 lượt thích
Khi thứ tự của các phần tử không quan trọng thì quá trình duyệt phần tử tại NSSet sẽ nhanh hơn vì NSSet sử dụng hash value để tìm phần tử, giống như từ điển. Còn NSArray sẽ duyệt qua nội dung của từng...
72 lượt xem
0 lượt thích
Một message được gửi tới một nil object là chấp nhận được trong Objective-C. Đây là một tính năng của ngôn ngữ này và không được xét là lỗi....
291 lượt xem
0 lượt thích
viewDidLoad: được gọi một lần khi lần đầu tiên đối tượng view của đối tượng UIViewController hiển thị. viewDidAppear: tương tự viewWillAppear, có thể được gọi nhiều lần. Method này được gọi sau khi vi...
87 lượt xem
0 lượt thích
Not running: Ứng dụng chưa được mở hoặc đang mở thì bị đóng bởi hệ thống. Inactive: Ứng dụng đang chạy trên màn hình nhưng không nhận được thao tác nào của người dùng. Trạng thái này diễn ra khi ứng d...
401 lượt xem
0 lượt thích
Strong pointer là một con trỏ, trỏ đến một đối tượng và sở hữu (own) đối tượng đó. Weak pointer là một con trỏ, trỏ đến một đối tượng nhưng không sở hữu (own) đối tượng đó. Khi tạo ra một reference s...
136 lượt xem
0 lượt thích
Khi bạn có nhiều hơn một thread (luồng), nó có thể cho các setter và getter được gọi cùng một lúc. Điều này có nghĩa rằng getter / setter có thể bị gián đoạn bởi hoạt động khác, có thể dẫn đến dữ liệu...
62 lượt xem
0 lượt thích
UITableView sẽ khởi tạo một số lượng object Cell vừa đủ để hiển thị trên màn hình của thiết bị. Và với cơ chế reuseIdentifier, UITableView sẽ không tạo thêm Cell nào cả, mà sẽ tái sử dụng các đối tượn...
39 lượt xem
0 lượt thích
Dùng để tái sử dụng một đối tượng đã được khởi tạo và cấp phát trước đó. Ví dụ: tableView.dequeuereuseablecellwithIdentifier...
472 lượt xem
0 lượt thích
Frame là tọa độ và kích thước của view trong View cha của nó Bounds là tọa độ và kích thước của view trong hệ tọa độ của chính nó...
131 lượt xem
0 lượt thích
NSNotificationCenter là một cơ chế nghe-gọi mà Apple phát triển từ Observer Pattern trong thư viện Cocoa . Ý tưởng ở đây là bên A từ một thao tác sẽ gửi thông điệp tới bên B qua một protocol, từ đố dữ...
60 lượt xem
0 lượt thích
Delegate là một pattern rất phổ biến trong công việc truyển dữ liệu giữa các View. Cơ chế hoạt động của nó là View B ủy quyền cho View A thực thi một hành động nào đó, View A sau khi nhận dữ liệu View...
151 lượt xem
0 lượt thích
Để tránh hiện tượng retain cycles và memory leak....
48 lượt xem
0 lượt thích
2 thuật ngữ này mô tả việc 1 function khi hoàn tất công việc của nó thì liên quan đến các task khác mà nó yêu cầu GCD xử lý như thế nào. 1 function đồng bộ chủ trả về khi task mà nó yêu cầu đã đuược h...
31 lượt xem
0 lượt thích
GCD là một API phổ biến của Apple được sử dụng để hỗ trợ việc xử lý tác vụ đồng thời trên các phần cứng đa lõi của iOS và OSx. Ví dụ như khi ứng dụng lấy dữ liệu từ một API, thao tác này sẽ được thực...
22 lượt xem
0 lượt thích
Auto Layout là cơ chế tự động tính toán size và vị trí của tất các view nằm trong ứng dụng của bạn, nó dựa trên một hệ thống điều kiện gọi là constraint đặt trên từng view....
223 lượt xem
0 lượt thích
Memory leak là quá trình thâm hụt dần dần của bộ nhớ khả dụng của hệ thống, nó xảy ra khi một chương trình lặp đi lặp lại không trả lại bộ nhớ nó đã chiếm dụng trong quá trình sử dụng. Trong lập trình...
{{login.error}}