Jquery

JQuery thư viện JavaScript đa trình duyệt được thiết kế để đơn giản hóa lập trình phía máy người dùng của HTML, phát hành vào tháng 1 năm 2006 tại BarCamp NYC bởi John Resig. Được sử dụng bởi hơn 52% trong 10.000 truy cập nhiều nhất các trang web, jQuery là thư viện JavaScript phổ biến nhất được sử dụng ngày nay. jQuery miễn phí, mã nguồn mở phần mềm, kép cấp phép theo MIT Giấy phép GNU General Public License, phiên bản 2 jQuery của được để làm cho nó dễ dàng hơn để di chuyển một tài liệu, chọn DOM các yếu tố, tạo ra hoạt hình s, xử lý Sự kiện, và phát triển Ajax ứng dụng. jQuery cũng cung cấp khả năng cho các nhà phát triển để tạo ra plug-in s trên đầu trang của thư viện JavaScript. Điều này cho phép các nhà phát triển để tạo ra trừu tượng hóa ở mức độ thấp tương tác và hình ảnh động, hiệu ứng tiên tiến và vật dụng cao cấp, chủ đề có thể. Cách tiếp cận mô-đun để thư viện jQuery cho phép tạo ra các công cụ mạnh mẽ và năng động web và các ứng dụng web.
10 câu hỏi cho Jquery
407 lượt xem
0 lượt thích
event.stopPropagation() ngăn chặn sự lan truyền trong một chuỗi sự kiện (Event Bubbling). event.preventDefault() chỉ loại bỏ hành động mặc định của trình duyệt đối với sự kiện đó, nhưng không ngăn ch...
262 lượt xem
1 lượt thích
document.getElementById( "logo" ); hoặc: $( "#logo" ); Trả lời: Dòng code đầu tiên là Javascript thuần không dùng jQuery, có hiệu quả và nhanh hơn. Dòng code thứ 2 là Jquery, sẽ gọi tới các lệ...
297 lượt xem
1 lượt thích
jQuery.ajax() là hàm gọi Ajax được cung cấp bởi jQuery. Nó cho phép chúng ta tạo các yêu cầu Ajax với độ tùy biến cao, cùng với các tùy chọn như thời gian timeout, xử lý error, tùy chỉnh đồng bộ hay b...
185 lượt xem
0 lượt thích
$( "div" ).css( "width", "300px" ).add( "p" ).css( "background-color", "blue" ); Trả lời: Đoạn code này sử dụng method chaining để thực hiện một số điều như sau: Đầu tiên, nó chọn tất cả thẻ div và...
167 lượt xem
0 lượt thích
Method chaining là một tính năng trong Jquery cho phép một vài hàm được xử lý trong 1 bộ chọn Jquery theo thứ tự trong 1 câu lệnh đơn. Cho ví dụ, 2 phần mã dưới đây là tương đương nhau: Không dùng c...
154 lượt xem
0 lượt thích
Cho đoạn HTML và CSS như sau: <div id="expander"></div> div#expander{ width: 100px; height: 100px; background-color: blue; } Yêu cầu: viết code sử dụng jQuery để tạo hiệu ứng động cho thẻ div...
484 lượt xem
1 lượt thích
Vì dấu $ không phải là từ khóa đặc biệt trong Javascript nên nó được sử dụng tự do trong việc đặt tên đối tượng. Trong Jquery, nó được sử dụng đơn giản như là 1 bí danh (alias) cho đối tượng Jquery và...
160 lượt xem
0 lượt thích
Đoạn code dưới đây được thực hiện cho một ứng dụng có yêu cầu là định nghĩa 1 sự kiện click cho tất cả button trong trang, bao gồm cả những button có thể được thêm vào sau một cách tự động. // define...
103 lượt xem
0 lượt thích
$( "div#first, div.first, ol#items > [name$='first']" ) Trả lời: Đoạn code này thực hiện một câu truy vấn để tìm kiếm các thẻ thỏa điều kiện sau: thẻ div có id là first tất cả thẻ div có class là f...
310 lượt xem
1 lượt thích
- Nó khác nhau giữa các yếu tố padding, border và margin để tính toán ra kích thước như sau: Padding Border Margin height no no no innerHeight yes no no outerHeight yes yes no outerHeight(true) yes...
{{login.error}}