C/C++

C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn. C++ (đọc là "C cộng cộng" hay "xi-plus-plus", IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại phổ biến nhất trong khi đó. Bjarne Stroustrup của Bell Labs đã phát triển C++ (mà tên nguyên thủy là "C với các lớp" trong suốt thập niên 1980 như là một bản nâng cao của ngôn ngữ C. Những bổ sung nâng cao bắt đầu với sự thêm vào của khái niệm lớp, tiếp theo đó là các khái niệm hàm ảo, chồng toán tử, đa kế thừa, tiêu bản, và xử lý ngoại lệ. Tiêu chuẩn của ngôn ngữ C++ đã được thông qua trong năm 1998 như là ISO/IEC 14882:1998. Phiên bản hiện đang lưu hành là phiên bản C++14, ISO/IEC 14882:2014[1]. Hiện tại tiêu chuẩn mới nhất của ngôn ngữ C++ là C++14, phát hành ngày 15/12/2014 (ghi theo định dạng ISO 8601 là 2014-12-15). Và C++ còn là ngôn ngữ được cải tiến từ C.
7 câu hỏi cho C/C++
194 lượt xem
0 lượt thích
++i: cộng i lên 1 trước rồi thực hiện phép toán i++: thực hiện phép toán trước rồi cộng i lên 1...
785 lượt xem
0 lượt thích
iostream.h là thư viện cũ, được thay thế bởi iostream từ C++ 98. iostream.h được khai báo toàn cục, còn iostream được khai báo cục bộ Thêm cái nữa đó là nếu #include thì không cần phải thông báo sử d...
89 lượt xem
0 lượt thích
Vector là một cấu trúc dữ liệu được xây dựng sẵn trong C++...
126 lượt xem
0 lượt thích
Điểm khác nhau duy nhất giữa class và struct trong C++ đó là, những thuộc tính của class nếu để mặc định thì nó là private, của struct là public....
101 lượt xem
0 lượt thích
Có thể sử dụng namespace: đưa 2 biến cùng tên đó vào 2 namespace khác nhau, bạn có 2 biến cùng tên var: namespace ns1 { int var;} namespace ns2 { int var;} Cách truy cập: ns1::var = 6; ns2::var = 9;...
501 lượt xem
0 lượt thích
Giả sử có class Parent và class Child kế thừa từ Parent. Ta định nghĩa con trỏ: Parent * p = new Child(); Lúc này để tạo ra Child(), thì Parent() phải được tạo ra trước. Khi chúng ta delete p, thì c...
359 lượt xem
0 lượt thích
int var_1; // Khởi tạo biến var_1 với giá trị mặc định do môi trường quyết định int var_1(4); // Khởi tạo biến var_1 với giá trị được truyền vào int var_1(var_2); // Khởi tạo biến var_1 với giá trị...
{{login.error}}