Asp.net Core

ASP.NET Core không phải là một phiên bản nâng cấp của ASP.NET. ASP.NET Core hoàn toàn được tạo ra để làm việc với .NET Core framework. Nó nhanh hơn, dễ cấu hình chi tiết hơn, theo hướng module, dễ mở rộng và hỗ trợ đa nền tảng. Nó có thể làm với cả .NET Core và .NET framework thông qua .NET standard framework. ASP.NET Core là thích hợp nhất để phát triển các ứng dụng cloud-based như web, mobile, IoT.
19 câu hỏi cho Asp.net Core
218 lượt xem
0 lượt thích
Có 3 bước đơn giản để thêm một custom Service Dependency vào một Controller. Bước 1: Tạo service. public interface IHelloWorldService { string SaysHello(); } public class HelloWorldService: IHel...
144 lượt xem
0 lượt thích
Razor Pages cung cấp tùy chọn để liên kết thuộc tính một cách tự động khi truyền dữ liệu sử dụng thuộc tính BindProperty. Mặc định nó chỉ liên kết các thuộc tính với các method không phải GET. Chúng t...
511 lượt xem
0 lượt thích
Đây là một tính năng mới được giới thiệu trong Asp.net Core 2.0. Nó tuân theo một mô hình phát triển tập trung như Asp.net Web forms. Nó hỗ trợ tất cả tính năng của Asp.net Core. @page <h1> Hello, B...
61 lượt xem
0 lượt thích
Chúng ta có thể disable tag-helper ở cấp phần tử bằng cách sử dụng ký tự “!”. Ký tự này phải được dùng ở tag đóng và mở. <!span asp-validation-for="phone" class="divPhone"></!span>...
161 lượt xem
0 lượt thích
Nó là một tính năng được cung cấp bởi Razor view-engine cho phép chúng ta viết mã server-side để tạo và hiển thị các phần tử HTML trong view (Razor). Tag-helper là các lớp C# thường được dùng để tạo v...
97 lượt xem
0 lượt thích
global.json launchsettings.json appsettings.json bundleconfig.json bower.json package.json...
191 lượt xem
0 lượt thích
Middleware cho Session được cung cấp bởi gói Microsoft.AspNetCore.Session. Để sử dụng session trong ứng dụng Asp.net Core, chúng ta cần thêm gói này tới file .csproj và thêm Session Middleware tới Asp...
118 lượt xem
0 lượt thích
Routing là chức năng ánh xạ các request tới bộ xử lý định tuyến. Route có thể có nhiều giá trị ( được trích xuất ra từ URL) thường được dùng để xử lý request. Tất cả các Route được đăng ký khi ứng dụn...
104 lượt xem
0 lượt thích
Nó thường dùng để chia nhánh Pipeline. Nó phân nhánh Asp.net Core Pipeline dựa vào việc khớp đường dẫn Request. Nếu đường dẫn Request bắt đầu với đường dẫn đã cho, Middleware trên nhánh đó sẽ được thự...
72 lượt xem
0 lượt thích
Chúng ta có thể sử dụng cả hai phương thức vào trong phương thức Configure của startup class. Cả hai thường được sử dụng để thêm Middleware Delegate tới Request Pipeline của ứng dụng. Việc thêm Midd...
115 lượt xem
0 lượt thích
Middleware là thành phần của phần mềm đóng vai trò tác động vào request pipeline (luồng request) để xử lý chúng và tạo ra response phản hồi lại client. Mỗi một tiến trình middleware thao tác với các r...
71 lượt xem
0 lượt thích
Nó định nghĩa cách mà ứng dụng sẽ hồi đáp tới mỗi HTTP request. Chúng ta có thể cấu hình Request Pipeline bằng cách cấu hình Middleware. Nó chấp nhận IApplicationBuilder như là 1 parameter và nó cũng...
79 lượt xem
0 lượt thích
Đây là một hàm tùy chọn của startup class. Nó được dùng để cấu hình các sevice được sử dụng trong ứng dụng. Hàm này được gọi đầu tiên khi ứng dụng được request lần đầu. Sử dụng hàm này, chúng ta có th...
185 lượt xem
0 lượt thích
Startup class là điểm vào của ứng dụng APS.NET Core. Mỗi ứng dụng .NET Core phải có class này. Nó không bắt buộc phải có tên class là “Startup”, tên class có thể là bất kỳ tên gì, chúng ta có thể cấu...
36 lượt xem
0 lượt thích
Có, thông qua thư viện chuẩn .NET...
35 lượt xem
0 lượt thích
.NET Core 2.0 đã giới thiệu Metapackage, nó bao gồm tất cả các package được hỗ trợ bởi mã ASP.NET với các dependency của chúng vào trong 1 package. Nó giúp chúng ta phát triển nhanh vì chúng ta không...
113 lượt xem
0 lượt thích
Hỗ trợ đa nền tảng, có thể chạy được trên Windows, Linux, Mac. Không có dependency trong cài đặt framework bởi vì tất cả các dependency bắt buộc đều được gửi cùng ứng dụng. ASP.NET Core có thể xử lý n...
65 lượt xem
0 lượt thích
ASP.NET Core cung cấp các tính năng chính như sau: Hỗ trợ Dependency Injection. Hỗ trợ cho Logging framework và có thể được mở rộng. Giới thiệu web server mới: Kestrel, nó nhanh và hỗ trợ đa nền tảng...
73 lượt xem
0 lượt thích
ASP.NET Core không phải là một phiên bản nâng cấp của ASP.NET. ASP.NET Core hoàn toàn được tạo ra để làm việc với .NET Core framework. Nó nhanh hơn, dễ cấu hình chi tiết hơn, theo hướng module, dễ mở...
{{login.error}}