WebView trong Android là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
66 lượt xem
Android basic

Một WebView là một thành phần giao diện người dùng Android dùng để hiển thị trang web. Nó có thể vừa hiển thị một trang web từ xa hoặc cũng có thể tải dữ liệu HTML tĩnh. Điều này bao gồm các chức năng của một trình duyệt có thể được tích hợp vào ứng dụng.

WebView sử dụng WebKit rendering engine để hiển thị các trang web và bao gồm các phương pháp để di chuyển về phía trước và trở lại thông qua một lịch sử, phóng to thu nhỏ, vv.

Câu hỏi tiếp theo: Các dạng context trong Android?
{{login.error}}