Thứ tự của SQL SELECT?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.620 lượt xem

Thứ tự các mệnh đề SQL SELECT là: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY. Trong đó SELECT và FROM là bắt buộc.

{{login.error}}