Thẻ “div” và thẻ “span” khác nhau thế nào?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
3.415 lượt xem
Html/CSS junior
{{login.error}}