Mục đích của đa hình (poymophism)?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.432 lượt xem
C#/.Net basic

- Một hành động có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau.

{{login.error}}