Kiến trúc Android là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
56 lượt xem
Android basic
{{login.error}}