Khác nhau giữa ActionResult và JsonResult?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
3.534 lượt xem
C#/.Net basic

ActionResult thường được sử dụng khi bạn muốn trả về 1 view hoặc file hoặc jsondata hoặc điều hướng tới 1 url khác.

 

JsonResult thường được sử dụng khi bạn muốn trả về jsondata tới 1 client.

 

JsonResult là 1 loại ActionResult trong MVC. Nó giúp gửi dữ liệu theo chuẩn format JavaScript Object Notation (JSON).

 

Cũng như vậy, JsonRequestBehavior là gì? Nếu bạn cần gửi JSON trong 1 request có phương thức là GET, bạn cần phải cho phép hành động này bằng cách dùng JsonRequestBehavior. AllowGet là tham số thứ 2 trong phương thức Json. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để hacker có thể truy cập vào phần tải dữ liệu JSON thông qua 1 quá trình gọi là JSON Hijacking.

[HttpGet]
public JsonResult GetListEmail()
{
   List<string> list = new List<string>() { "email 1", "email 2", "email 3"};
   return Json(list, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}
Câu hỏi tiếp theo: Object là gì?
{{login.error}}