DML và DDL là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
11.701 lượt xem
{{login.error}}