DML và DDL là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
14.957 lượt xem

DML là viết tắt của Ngôn ngữ Thao tác Dữ liệu ( Data Manipulation Language): INSERT, UPDATE và DELETE là các câu lệnh DML.

DDL là viết tắt của Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu (Data Definition Language): CREATE, ALTER, DROP, RENAME là các câu lệnh DDL.

Câu hỏi tiếp theo: Thứ tự của SQL SELECT?
{{login.error}}