DML và DDL là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
9.125 lượt xem
Sql Server
{{login.error}}