Chức năng của hàm render() trong React là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
5.287 lượt xem
Reactjs basic

Mỗi React component bắt buộc phải có hàm render(). Hàm render() trả về duy nhất React element . Nếu bạn cần trả về nhiều React element thì bạn phải nhóm chúng trong một thẻ khác ví dụ như <form></form, <div></div>,...

Hàm render chính là mô tả cụ thể của UI tại bất cứ thời điểm nào. Vì thế nếu dữ liệu thay đổi, React sẽ thực hiện việc update UI với dữ liệu tương ứng. Khi dữ liệu thay đổi, React sẽ tự động gọi hàm render để update lại UI.

{{login.error}}